نشـــــان ســــیـــــــــــــــــــღـز♥

ساقه شکستن، قانون طوفـــان است تو نسیـــم باش و ... نوازش کن ...

 

 

 

نوشته انــــد دلــم را بـــرای خـــون جــــگــری

بـــدون گـــریــه زمــانــه نمـی شــود سپــــری


نیـــازمــند تکــامـل بــه گـریــه محتـــــاج است
درخـــت آب نــدیـــــده نمــی دهــد ثمــــــــری


دو فیــض، تــوشۀ راه سلـــوک عشاق است
تـوســـل سحـــــــری و عنـــایـــت سحــــــری


هــــــزار نـــافلـه خـوانـدن چــه فــایــــده دارد
اگــــر نـــداشته بـاشد بــه عـاشقـــــان نظری


بــه هــــر دری کـــه زدم بـــاز پشت در مـاندم
بس است در زدن من، بس است در بــه دری


بـــرای بنـــده خــریـــدن بیـــــا ســـر بــــــــازار
چـه خــوب می شود ایـــن مــرتبـه مــرا بخری


بـدون تــــو چــه بــــلاها کــه بــــر ســرم آمــد
چه حاجت است به گفتن،خودت که با خبــری


همیشه خیــــر قنوت تــو مـی رسد بـه هـمـه
اگـــــر چـــه نــام مــرا در نــوافـــــلــت نبــری


خــودت بــرای ظهـورت دعــا کن و بـــرگـــــرد
دعای مــن به خــودم هــم نمی کنـد اثــــــری


یگــــانه منتقـــم خــــون کــــــــربــلا بـــرگـــرد
قسم بــه عمـه مظلومــه ات بیــــــا بـــرگـــرد
 

 

[ پنج شنبه 30 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 21:50 ] [ ]

[ ]

 


 

گــــآهــیــــ فــَرآرْ مــی کـُـنـَـمــْـ اَز فــِکـْـر کـَـردَن بــِـه تــُـو 

مـِــثــْـل رَد کـَـرْدَنِ آهـَـنــگـــیــــ کـِــه خـِـیــلــی دوسِـــشـْــ دآرَمـــْـ...

 

 

 

هـــیـــچْ چــیـــزْ عـَــوَضْ نـَـشـُــدْ!!!

فــَـقـَــطْ یــِـکــْ تـَـعـْـویـــضْ ســآدِه اَنـْـجــآمـْــ شُـــدْ

تــُـو رَفــتـــیـــْـ وَ تـَـنـْــهــآیـــی آمـَــدْ...

 

 

 

ایـــنْ روزْهــآ بـــآزیـــگـَـر خـــوُبـــی شـُــدِه اَمْـــ

لـَــبـْــخَـــنْــدْ مــیـــزََنـَـمـْــ

اَمـّــآ هــیــچْ کـَـسْ نـِـمـــی فـَـهـْـمَــدْ اَلـَـکــی اَسـْـتْ...

 

 

 

بــَعـْـضـــی وَقـْـتـْـهــآ چــیــزی مــیــنـِـویــسـْـیْ بـَـرآیِ یــِکـْــ نَــفَــرْ

اَمّـــآ دِلـَـتْ مــیــگــیــْرَدْ وَقـْـتـیْ یــآدَتـْــ مــیْ اُفـْـتَــدْ 

کـِــه هـَـرْ کـَـسْ مـُـمْــکـِـنْ اَسْــتْ بـِـخــوآنـَـدْ

جـُـزْ آنْ یــِکـْـــ نــَـفـَــرْ

 

 

 

ایـــنْ روُزْهـــــآ

اِحـْــســآسـْـــ مــیــکـُـنـَـمـْـــ

وَقــْـتـــی مــیْ نـِـویــسـَـمـْـــ

خـُــدآ چــِـشـْـمـْـهــآیــَـشْ رآ مـــیْ گـِـیــرَدْ

 وَ 

وَقـْــتـــیْ مـــِیْ خــوآنـَــمـْـــ

گـُــوشْــهــآیـَـشْ رآ...

صـــآدِقــآنــِـه بــِـگــُـویـَـمـْــ

فــِـکـْــرْ مــِـی کـــُنــَـمـْـــ

خــُـدآ هـَــمـْـــ اَزْ ســـآدِگـِــی مـَــنْ

 وَ 

حــَـرْفـْــهــآی تــِـکــْـرآریْ اَمـْــ

خـَــسـْــتــِـه شـُــدِه اَسْـــتـْـــ

تـُــو کـِــه جــآی خــُـودْ دآریــْـــ...

 

 

 

وُقــْـتـــیْ تــَـمــآمــِــ اِحـْــســآس دِلـْـتـَنْگـیــَتـْـ رآ بــآ یــِکــْـ

"بــِه مـَـنْ چـِـه" پــآسـُـخْ مــی گــیــریْ

بــِـه کـَـســیْ چـِـه کـِـه "چـِـقـَـدْرْ تـَـنْــهـآیـــیْ"...

 

 

 

حــَرْفـــِـ تــُـو کــِه مــْی شـَـوَدْ 

مـَــنْ 

چــِقـَـدْرْ نــآشـِـیـــآنــِه 

اِدِعــآیِ بــی تــَـفــآوُتـــیْ مــِـی کـُـنـَـمـْـــ...

 

 

 

 بـــآ مــَـنْ اَزْ بـــُودَنْ بــِـگـــُو 

 گــُـوشـَـمْـــ رآ پـُــرْ کــَـرْدِه هــَـیــآهـــوُیِ نــَبـــوُدَنــَتـْـــ...

 

 

 

گـُــفـْـتــی دوســتـِـتــْــ دآرَمـْـــ

وَ مـَــنْ بــِه خــیــآبــآنْ رَفــْـتـَـمـْـــ

فـــَضـــآیِ اُتــآقْ بــَـرآیِ پــَـرْوآزْ کـــآفــیْ نـَــبـــُودْ...

 

 

 

خــُـدآیــآ:

حـَـوآسـَــتـْـــ هـَــسـْـتـْـــ؟؟؟؟

صـِــدآیِ هـِـقْ هـِـقْ گـِـریــِه هــآمـْــ 

اَزْ گـَــلـــویـــی مــِـیــآدْ کـِه تــُو اَز رَگـِـشْ بــِه مــَنْ نـَـزْدیـکْــتـَـریْ...

 

 

 

بــَـرآیِ بــَـعـْـضـــیْ دَرْدْ هـــآ نــَه مــیْ تـَـوآنْ گـِــریــِـه کــَرْدْ

نـــَه مــیْ تــَوآنْ فــَرْیــآدْ زَدْ

بـَــرآیِ بـَـعـْـضـــیْ دَرْدْهــآ 

فــَـقـَــطْ مــیْ تـَـوآنْ

نــِـگـــآهْ کــَـرْدْ

 وَ 

بـــیْ صـِـدآ شـِـکــَسـْـتـْــ...

 

 

[ شنبه 28 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 18:1 ] [ ]

[ ]

 ...

دنبال من می‌گردی و حاصل ندارد

این موج عاشق کار با ساحل ندارد

باید ببندم کوله بار رفتنم را

مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد

من خام بودم، داغ دوری پخته ام کرد

عمری که پایت سوختم قابل ندارد

من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی:

از برف اگر آدم بسازی دل ندارد

باشد ولم کن باخودم تنها بمانم

دیوانه با دیوانه ها مشکل ندارد

شاید به سرگردانی ام دنیا بخندد

موجی که عاشق می‌شود ساحل ندارد

...

 

[ شنبه 28 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 13:21 ] [ ]

[ ]

بعضی‌ حــــسها را نــــــوشتم

شـــعـــر شدند
بعضی‌ها را نتوانستم بنویسم
اشـــــــک شدند
بعضی‌ها را اما نه می‌شد نوشت و نه ننوشت
آن‌ها را فقط خیال ساختم...

 

 

 

 

درست مثل يک برکه‌ ،
آرام و ساکتم اين روزها
سنگ نينداز و آشوب‌ام نکن!
فقط بگذار ،
عکس‌ات آرام و نرم ،
توي دلم بيفتد ...

[ جمعه 15 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 1:7 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 

 

 

مــن می نویسم و تـــــــــو نـــــمی خوانی !

امـــــــــــا مخاطب که تو باشی …

"مدیـــــــونم" اگر ننــــــــویسم ...

...
 
 
در خاطــری که توئی دیگـــران فراموشـــند
 
بگـذار درِ گوشـت بگویـــم "میخـــواهمت"!

این خلاصـــه ی تمــام حــرف های عاشــقانه دنیـــاست ... 

 

 

 

[ سه شنبه 12 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 18:13 ] [ ]

[ ]

  این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی

این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی 

قلبم شکست منجی دنیا نیامدی 

دیشب دلم برای تو آقا گرفته بود 

دادم به سینه وعده فردا ,نیامدی 

امشب دوباره از غم تو بغض میکنم 

حتما بخاطر گنه ما نیامدی  

[ یک شنبه 10 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 22:6 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 


 

 

عـشقـی که تــو باعـثـــ وجـ ـود آمـدنــشـ شــدیــ ــ و خـودتـــ همــ باعثــ تمـامــ شدنشـ .

 

عشـقی که سادگـ ــی و محبتـ من بود ولـی تو خودتــ نــخـواسـتی من پیشتـ عاشـقانه بمانمـ .

 

چقــ ـدر اشکـ ــ ریختمــ .

 

چقـ ــدر ضــجــه زدمــ .

 

چقــ ــدر صدایتـ کردمـــ .

 

چقـ ــدر التمــاســـت کردمـــ .

 

چقـ ـــدر خــودمـ ــ را کـ ـوچــکــــ کردمــ تا تو بــ ــزرگـــ شوی و ..حـــــــالا

 

هـیــچــ از تو نمیــ خــواهــمــــ

 

بگـــــذار در تنهایی خودمــ بسوزمـــ.

 

بـگــذار بدانمــ در این دنیا هیچکس به داد دل من نمیرســـد

 

بگـــذار بدانم یک روزی عاشـق بودمـــ

 

بگــــذار عشق در وجودم خاموش شود

 

نـــــه اینکه بـــمـــیـــــــــــرد

 

بگـــــذار اولیــ ـن و آخریـــ ــن......زندگــــــی من باشـــــی

 

 


 

ديوانـ ـ ــه كسـ ـ ــي اسـ ـت

كه معشـ ـ ــوق را

در مجـ ـ ــاورت

آغـ ـ ــــوش ديگـ ـ ــري

ببينـ ـ ــد و بـ ـ ــاز برايـ ـش

بنويسـ ـ ــد !

مـ ـن اگـ ـر

ديوانـ‌ ـ ــه نبـ ـ ــودم ،

اينجـ ـ ــا نبـ ـ ــودم !

ميـ ـان ايـ ـن همـ ـ ـه

دل سـ ـ ــنگ ...

مثـ ـ ــل تـ ـ ــو ...! 

 

 

 

 هرگـز نیا ،اگر بیایی

 

همه چیز خراب میشود

 

دیگر نمیتوانم

 

اینگونه با اشتیاق

 

به دریا و جاده خیره شوم

 

من خو کرده ام

 

به این انتظار

 

به این پرسه زدنها

 

در ایستگاه و اسکله

 

اگر بیایی

 

من چشم به راه چه کسی بمانم؟

 

 

[ جمعه 8 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 20:55 ] [ ]

[ ]

 

 

 

گوش میدهی چیزی در گوشت بگویم؟ گوشت را بیاور نزدیک...: شنیده ام که میگویند: اگر در روز یک بار آیة الکرسی بخوانی،خداوند یک فرشته را مامور میکند که تا شامگاه از تو مواظبت کند... و اگر دوبار در روز بخوانی،دو فرشته را.... و اگر سه بار در روز بخوانی...خداوند به فرشته ها میگوید: کنار بروید که من میخواهم خودم،"عاشقانه" از او مواظبت کنم.. .

 

 

[ جمعه 8 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 19:41 ] [ ]

[ ]

 معني سه نقطه چيه ؟ ؟ ؟

 هميشه اخر همه چيز سه نقطه لازمه

 يا اينكه سه نقطه معني ميده هنوزم همه چيز ادامه داره ؟؟؟ 

 

 

 

دوستت دارم به اضافه ی سه تا نقطـــــــــــه!

تابدانی من و دوستت دارم هایم

امتداد داریم در تو تا همیشـــــــــــــــــــــه

مثل همین سه  نقطه ...

 

 

 

به خود امید میدهم که همیشه کسی باید باشد

 تا معنی سه نقطه آخر جملاتم را بفهمد...

انگار همه از حال درونم بی خبرند...

 

 

  

فکر می کردم می شود کمی،

ساعتی

ثانیه ای

لااقل به قدر ِ یک نگاه،

یه نگاه ساده که یک دنیا سه نقطه دارد ...

آرام بگیرم از دلتنگی

 

  

 

چه قدر زیباس این سه نقطه ها چقدر وسیع میگوییم آمد...میگوییم رفت...تمام حرف دل را در خود خلاصه کرده

کاش که امشب...

چه سکوت زیبایی با ...

گاه میتوان ...  گذاشت تا در اوج تنهایی هر طور که خواستیم آنرا تماشا کنیم

فقط نگاه کن به این مرگ تدریجی...

 

  

 

چقدر کلمات کوچک میشوند و پنهان وقتی میخواهی از یک چیز بزرگ بنویسی و آشکار!

من عاشق سه نقطه هستم!

همیشه کامل ترین چیزها را بیان میکند از زبان من

حالا هم ... فقط!

شاید کسی بفهمد

 

  

 

سه نقطه ها ...

 

گاهی پُرن از حرفای نگفته ...

 

گاهی پُرن از سکوت ...

 

گاهی پُرن از دلتنگی ...

 

گاهی پُرن از بغض ...

 

 گاهی پُرن از هیچ ...

 

بعضی روزها ,ما هم شبیه ... ایم !

 

  

 

میخواهمت

 

 باتمام وجود خسته ام

    

با یک مشت  لرزه دردستانم

                                                         

 بااین اشک های مثل خودت

      

  کاش راست نمیگفتم:

                 

   عاشق نیستم

                                   

  وسه نقطه ای درکارنیست .

 

 

...

 

این سه نقطه را برای

تـــو گذاشته ام

همیشه اینها نشانه ی سانسور

نیست،هزار حرف و تصویر و خاطره

در آن خوابیده

مثل من که وقتی نگاهت میکنم

و

:جز سه نقطه نمی بینم

من..."تـــو"...خدا

 

 

 

سه نقطه به معنای چیزهای مشابه

سه نقطه به معنای گریه ای پنهان

سه نقطه به معنای چیزهایی که می دانیم و نیاز به نوشتن نیست

سه نقطه یعنی دردهایی که داری اما نمی توانی بگویی

سه نقطه یعنی غم هایی که داری اما نمی توانی بگویی

سه نقطه یعنی حرفهایی که می خواهی بگویی و نمی توانی

کاش می توانستی بگویی ...

 

 

 

سه نقطه

 

و گاهی هم چند نقطه

                                     

تمام حرف دلت

 

در این نقاط هست!

 

سه نقطه

 

در الفبای هیچ کتابی نیست!

 

هیچ معلمی

 

به من یاد نداد که

 

سه نقطه یعنی چه؟!

 

 

 

نــه سـه نقطه ایــم کـــه یعنـی ادامـه داریـــــــــم . . .

نــه یـک نقطه ایـــم کـــه یعنـی تمـام شــده ایــم .

دو نقطه مـانده ایـــم میــــان زمیــــن و هـــــــو ا :

 

 

 

همیشه باید یک کسی باشه ،

که معنی سه نقطه‌های انتهای جمله‌هاتو بفهمه........!

همیشه باید کسی باشه ،

تا بغض‌هات را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمه......!

باید کسی باشه ،

که وقتی صدات لرزید بفهمه.......!

که اگر سکوت کردی، بفهمه......!

کسی باشه ،

که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمه......!

کسی باشه ،

که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمه..!

بفهمه که درد داری..!

که زندگی درد داره...!

که دلگیری...!

همیشه باید کسی باشه 

 

  

 

روزه ی سکوت می گیرم . . .

به نیت همه ی حرفهایی که کسی منتظرشان نبود

و همه ی معادلاتی که در زندگی حل نشده ماند . . .!

سه نقطه...!

زیباترین شعر دنیاست

 ‍‍پر از رمز و راز و حرف های یواشکی . . .

 

 

 

سه نقطه کنایه از همه ی صفات خوبه

امان از سه نقطه هایی که غوغا می کند

 

 

 

سه نقطه جای خالی ازدحام تمام مطلق های متنافی ست...

 از سپیدار تا سپیددار ...

 از دشنام تا عاشقانه ای ناب ...

 

 

 

تمام حرفهایم همان سه نقطه هایی که هرگز نوشته نشد

 

 

 

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف  دارم

اما سه نقطه...!!!

 

 

 

سه نقطه پر از حرف دارم، اینجا دیگر جا نمیشوند انگار!!...

 

                                   

 

 

[ شنبه 7 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 15:34 ] [ ]

[ ]

 

 زنــــدگـــی حســـ عجـــیـــبـــی اســتــــ، خـــدا مــــی دانــــد!

 

 

 آخــــرین برگـــــ سفــــرنامــــه ی بــــاران ایـــن اســـت؛كـــه زمــين چركيـــن اســــتــــ.

 

[ دو شنبه 4 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 22:54 ] [ ]

[ ]

 

  دلم تنگ می شود،گاهی...

 برای حرف های معمولی...

برای حرف های ساده... 

  برای چه هوای خوبی!

  برای دیشب شام چه خورده ای؟

 و چقدر خسته ام از "چرا؟"

   از" چگونه؟"...

  خسته ام از سوال های سخت،

  پاسخ های پیچیده،

  از کلمات سنگین،

   فکر های عمیق،

  پیچ های تند،

  نشانه های با معنا،بی معنا...

  دلم تنگ می شود؛

  گاهی...

  برای یک "دوستت دارم"ساده!!  

[ یک شنبه 3 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 18:9 ] [ ]

[ ]

منتظر...

پروانه ها دیگر پرواز را دوست ندارند. بلبلان عاشق هوس نمی کنند به عشق کسی بخوانند. چشمان خسته از بس انتظار ظهورت را کشیده اند خسته و خواب آلودند و تو ای مهدی فاطمه! که خداوند لقب قائم را عطایت کرد!بدان دل من با آرزوهایش از تو میخواهد که بیایی، بیایی و من به همراه تمام بچه های یتیم با دسته ای گل یاس سفید مقدمت را گلباران کنیم. بیایی و ریشه ی ستم را بسوزانی و دلهای تشنه را با باران محبتت سیراب کنی.

من که تنهائیم همچون همچون جاده های بی انتهاست و به همنشینی تو نیازمندم.

من که از منتظران تو هستم هر چند کاری نکرده ام که تو خشنود باشی! ولی بزرگوار هستی و می دانم که می آیی....

می دانم که دیگر ظهورت نزدیک است و خواهی آمد؛ با دستی پر از صفا و قلبی پر از عشق و محبت می آیی و خیمه ی تشنه ی منتظران را سیراب می کنی، به امید آمدنت....

 

یوسف زهرا بیا...

[ پنج شنبه 2 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 12:2 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

 سلام فرشته کوچولو!

فقط می توانم بگویم، مراقب خودت باش. گرگ های دوروبرت زیادند!

دوروبرت آدم هایی هستند که فریبت می دهند. مبادا غصه بخوری، مبادا اشک بریزی...

طاقت دیدن اشکهایت را ندارم. طاقت ندارم ببینم که قلب کوچکت را می شکنند، هر چند، دیگر بزرگ شده ای و بچه نیستی  به قلبت بگو هوای دل بیچاره و دربه در مرا داشته باشد.

نگرانم! نگرانم گلکم. بیم از آن دارم که وعده های پی در پی، دلت را از من بگیرند. تو را قسم می دهم به اشک هایی که در حال  ریختن است، به اشک هایی که ریخته شده و خواهد ریخت! ذره ای، فقط ذره ای به فکر من وقلبم باش.

دیگر توان ندارم، دیگر نمی توانم جداییت را، ندیدنت را تحمل کنم.

دلم را ببین، ببین چگونه دریای خون شده است.

اما فقط می بینی و می گذری! اعتنایی هم نمی کنی!

آخر بی وفا! این رسم عاشقی نیست، آیا رسم دوست داشتن این است؟!!!

منی که لحظه های عمرم را با یاد تو پر کرده ام عاقبتم چیست؟

چرا ضربان قلبم را نمی شنوی که تو را می خواند؟ تو را فریاد می زنند...

خداوندا!!! نمی دانم چه کنم؛ آیا فرشته ام مرا دوست دارد؟؟؟؟؟؟؟؟

[ جمعه 1 / 6 / 1391برچسب:,

] [ 22:31 ] [ ♥نشـان سـیــــღز♥♥♥ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،